Regulamin konkursu "Sałatkowe love, czyli jedz na zdrowie! Wygraj bony do Pizza Hut"

redakcja
Udostępnij:

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Sałatkowe love, czyli jedz na zdrowie! Wygraj bony do Pizza Hut” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000,00 złotych, NIP: 522-01-03-609, (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest: AmRest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Grunwaldzki 25-27, zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 000025220, o kapitale zakładowym 649 750 000,00 zł NIP 526211104
3. Konkurs jest rozgrywany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”). Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i potwierdzeniem spełniania warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień przez uczestnika Konkursu.
4. Konkurs będzie polegał na przedstawieniu swojego autorskiego pomysłu na sałatkę (zwanego dalej „Komentarzem”), w postaci komentarza zamieszczonego pod artykułem konkursowym w serwisie naszemiasto.pl.
Komentarz powinien zawierać nazwę sałatki, jej składniki oraz sposób przygotowania. Ocenie komisji konkursowej poddany będzie Komentarz spełniający warunki niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs będzie prowadzony równolegle w trzynastu miastach:
w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, oraz we Wrocławiu.
W każdym z miast uczestnik może dodać jeden Komentarz. W przypadku dodania więcej niż jednego Komentarza w jednym mieście wszystkie zgłoszenia danego uczestnika zostaną anulowane. Osoba zgłaszająca swój Komentarz do Konkursu musi posiadać uprawnienia do dodawania komentarzy na serwisie www.naszemiasto.pl, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu.
6. Uczestnik Konkursu musi być autorem Komentarza.
7. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 30.07.2015 r. od godziny 11:59:59 do dnia 8.08.2015 r. do godziny 23:59:59 r.

§ 2
Uczestnicy Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Uczestnikami”) mogą być wszyscy, zarejestrowani użytkownicy serwisu naszemiasto.pl którzy w dniu zgłaszania do Konkursu swojego Komentarza ukończyli 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Każda osoba może być Uczestnikiem w Konkursie trzynaście razy, po jednym zgłoszeniu na wybrane miasta z listy dostępnych trzynastu.

§ 3
Prawa autorskie

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Komentarz Uczestnika nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja Komentarza nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji Komentarza Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą dodania Komentarza Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z Komentarza (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie Komentarza, wprowadzenie Komentarza do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie Komentarza na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej Komentarza, łączenie Komentarza z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości Komentarza lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie Komentarza i zwielokrotnianie Komentarza w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z Komentarza poprzez m.in. publikowanie Komentarza w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie Komentarza, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z Komentarza w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Komentarza w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Komentarza do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

§ 5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w trakcie trwania Konkursie jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursie, oceny i wyboru najciekawszego Komentarza oraz poinformowania Uczestników o wyborze najciekawszego Komentarza, a także przekazania nagród, poinformowania o przebiegu Konkursie i jego wynikach (także poprzez zamieszczenie informacji w prasie lub na stronach internetowych), udzielenia Licencji (sublicencji) na Komentarz, jak również w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Polska Press Sp. z o.o. działalnością.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu.
6. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Konkursie innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 6
Nagrody

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze do dnia 10.08.2015 r., w każdym z miast siedem najciekawszych Komentarzy z dodanych pod artykułem konkursowym. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 40 zł do zrealizowania w restauracjach Pizza Hut na terenie całego kraju. Bony są do wykorzystania wyłącznie na menu promowane w ramach akcji „Letnie Smaki” czyli pizze Bella Fresca i bar sałatkowy w terminie do 31.08.2015.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody.
3. Nagrody nieodebrane, pozostają do dyspozycji Fundatora.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Fundatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Fundatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz składa oświadczenia w nim przewidziane.
2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie naszemiasto.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Gala „France Football” fiaskiem organizacyjnym? Komentarz

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie