reklama

Potrzebujesz pieniędzy na działalność gospodarczą? Skorzystaj z oferty LGD Dobra Widawa

REDZaktualizowano 
Archiwum NM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru to rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.).

Termin składania wniosków: od 20 września 2019 r. do 4 października 2019 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 4 października 2019 r. - do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków to Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica.

Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach naboru powinien być:
a. wypełniony elektronicznie
b. trwale spięty i umieszczony w skoroszycie
c. dostarczony do biura w wersji papierowej (2 egzemplarze – tj. 1 oryginał i 1 kopia) i w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD. Wersja na płycie powinna być tożsama z wersją papierową, włącznie z załącznikami.

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli wnioskodawca (lub umocowana przez niego osoba) przybył z wnioskiem do Biura przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków, nawet jeżeli - ze względu na kolejkę osób oczekujących - LGD faktycznie przyjęła jego wniosek po terminie wskazanym w ogłoszeniu (przyjęcie wniosku musi jednak nastąpić tego samego dnia, co ostatni dzień składania wniosków wskazany w ogłoszeniu o naborze).

Złożenie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na pierwszej stronie wniosku o przyznaniu pomocy (na 2 egzemplarzach – oryginale i kopii).

Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany Wnioskowi (znak sprawy) oraz liczbę załączników. Kserokopię oryginału pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą potwierdzenie jego przyjęcia, pracownik Biura LGD wręcza wnioskodawcy (lub umocowanej przez niego osobie).

Forma wsparcia – to premia w wysokości 100 000,00 zł.
Intensywność pomocy – to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków w ramach naboru – to 900 000,00 zł.

Wnioskodawcy
To osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Dobra Widawa, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, które w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej i nie została im dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach środków z PROW 2014-2020.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
Złożony wniosek musi być zgodny z:
- warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
- pomocniczą oceną zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020 (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
- oceną zgodności operacji z LSR (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
- lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
* Innowacyjność
* Tworzenie nowych miejsc pracy
* Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy
* Rozwijany zakres usług
* Promocja LGD
* Doradztwo w siedzibie LGD
* Kompletność i spójność wniosku

Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla wybranego przedsięwzięcia (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Do wniosku należy przedłożyć uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, w tym formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (załącznik nr 5 do ogłoszenia na stronie www LGD: www.dobrawidawa.pl). Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej.

Miejsce udostępniania dokumentów
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (LSR),
- formularz wniosku o przyznanie pomocy,
- formularz wniosku o płatność,
- formularz umowy o przyznaniu pomocy,
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa –www.dobrawidawa.pl, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - www.umwd.dolnyslask.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom w zakresie naboru wniosków
Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. Doradztwo udzielane jest w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników. Z doradztwa można skorzystać tylko osobiście w siedzibie Biura LGD Dobra Widawa (ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 32 01), od poniedziałku od piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Doradztwo udzielone w trakcie składania wniosku nie będzie punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w § 31 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady: „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście decyduje kolejność złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.”

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Karta oceny pomocniczej operacji
Załącznik nr 2 - Karta oceny zgodności operacji z LSR
Załącznik nr 3 - Lokalne kryteria wyboru dla PDG - P II.
Załącznik nr 4 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla PDG P II.
Załącznik nr 5 - Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:
Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz tabele finansowe
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:
Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (do pobrania)
Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa
Procedura naboru wniosków – operacje konkursowe (do pobrania)
Wykaz grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy
Wykaz preferowanych kodów PKD
Formularz wniesienia protestu

Pozostałe dokumenty związane z naborem (nieskładane do LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy):

- Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z załącznikami

- Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z Instrukcją wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz załącznikami

- Ogłoszenie o naborze wniosków

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone w biurze LGD bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną (wymagane pełnomocnictwo/upoważnienie na piśmie).

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek przeliczyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Orientacyjny czas przyjmowania jednego wniosku wynosi 30-60 minut.
LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Zaleca się zapoznanie się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

LGD może wzywać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących określonej kwestii lub przedłożenia określonego dokumentu. Wezwanie może nastąpić tylko raz. W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wnioskodawca nie udowodnił okoliczności, które miały zostać dzięki tym wyjaśnieniom lub dokumentom potwierdzone. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy.
Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

Żłobki tylko dla szczepionych

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3