Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska - NAJCIEKAWSZA MIEJSCOWOŚĆ

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA” edycja 2016
  zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA”.
  3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert obiektów wypoczynkowo-turystycznych, żywieniowych, zwanych dalej w treści Regulaminu „obiektem”, atrakcji turystycznych; miejsc i wydarzeń z tym związanych dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Dolnym Śląsku, w kategoriach wymienionych w art. 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 24.06.2016r. do dnia 31.08.2016r.
  5. Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Anna Bijak, Michał Gigołła i Katarzyna Klisko.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie

  1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być przypisany do odpowiedniej kategorii obiekt, który ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska; miejscowość, która znajduje się na terenie Dolnego Śląska lub organizowane na terenie Dolnego Śląska wydarzenia.
  2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
  3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie.
  4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
  w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób¬¬ którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  I. Zgłaszanie kandydatur

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 24 czerwca 2016 r. od godz. 15.00 do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59.
  2. Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2016 zostanie przeprowadzony równolegle w kategoriach:
  a) Najlepsza agroturystyka 2016
  b) Najlepszy hotel 2016
  c) Najlepszy hostel 2016
  d) Najlepszy pensjonat 2016
  e) Najlepsza restauracja 2016
  f) Najlepszy bar 2016
  g) Najciekawsza atrakcja turystyczna 2016
  h) Najciekawsza miejscowość 2016
  i) Wydarzenie Roku 2016

  3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Nazwę obiektu i miejscowość, nazwę miejscowości lub nazwę i miejsce organizacji wydarzenia.
  b. Krótki opis, będący zarówno uzasadnieniem nominacji.
  c. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
  d. zdjęcie odpowiednie do zgłaszanego obiektu, miejscowości, wydarzenia.
  4. Zgłoszenia można dokonać:
  a. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 14.00 w dniu 12 sierpnia 2016 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
  w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem jak i zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

  II. Głosowanie

  1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 1 lipca 2016 r. od godziny 15.00 do 31 sierpnia do godziny 23.59 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiednio dla kategorii:

  a) Najlepsza agroturystyka 2016 – wodsa. i po kropce numer kandydata z kategorii agroturystyka
  b) Najlepszy hotel 2016 – wodsh. i po kropce numer kandydata z kategorii hotel
  c) Najlepszy hostel 2016 – wodshs.i po kropce numer kandydata z kategorii hotel
  d) Najlepszy pensjonat 2016 – wodsp. i po kropce numer kandydata z kategorii pensjonat
  e) Najlepsza restauracja 2016 – wodsr.i po kropce numer kandydata z kategorii restauracja
  f) Najlepszy bar 2016 – wodsb. i po kropce numer kandydata z kategorii bar
  g) Najciekawsza atrakcja turystyczna 2016 – wodst.i po kropce numer kandydata z kategorii atrakcja turystyczna
  h) Najciekawsza miejscowość 2016 – wodsm. i po kropce numer kandydata z kategorii miejscowość
  i) Wydarzenie Roku 2016 – wodsw. i po kropce numer kandydata z kategorii wydarzenie
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.


  2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 1 lipca 2016 r. od godziny 15.00 do 31 sierpnia do godziny 23.59 na następujących warunkach:
  a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.


  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 1 lipca 2016 r. od godziny 15.00 do 31 sierpnia do godziny 23.59 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  e. jedno kliknięcie to 2 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej naszemiasto.pl oraz aplikacji internetowej Facebook.
  5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
  w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.


  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 1 września 2016 r. na stronie internetowej naszemiasto.pl (miasta dolnośląskie).


  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
  2. Zwycięzcy Plebiscytu w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

  a. Pierwsze miejsce - 96 modułów redakcyjnych w Gazecie Wrocławskiej lub innych wydawnictwach wydawcy (Strefa Biznesu, Strefa Zdrowia). Całostronicową prezentację redakcyjną w Gazecie Wrocławskiej.
  Emisję reklamy internetowej przez tydzień na portalu naszemiasto.pl (Polska, termin i rodzaj reklamy ustalony według dostępności).

  b. Zdobywca drugiego miejsca w każdej kategorii otrzyma możliwość promocji na 48 modułach reklamowych w drukowanych mediach organizatora (Gazeta Wrocławska, Strefa Biznesu, Strefa Zdrowia). Emisję reklamy internetowej przez tydzień na portalu naszemiasto.pl (Dolny Śląsk, termin i rodzaj reklamy ustalony według dostępności).

  c. Zdobywca trzeciego miejsca w każdej kategorii otrzyma możliwość promocji na 24 modułach reklamowych w drukowanych mediach organizatora (Gazeta Wrocławska, Strefa Biznesu, Strefa Zdrowia). Artykuł sponsorowany na podstawie materiałów laureatów w naszemiasto.pl (Dolny Śląsk)

  d. X pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzyma bezpłatny wpis do katalogu firm portalu naszemiasto.pl na pół roku.

  e. Dla miejsc IV – X w każdej kategorii: - artykuł sponsorowany na podstawie materiałów laureata w portalu naszemiasto.pl (Dolny Śląsk).


  3. Organizator postanowił, że nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej w zamian za nagrodę.
  4. Nagrody (vouchery) zostaną wręczone na Gali Wielkiego Odkrywania Dolnego Śląska, która odbędzie się w Zamku Książ we wrześniu, lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Gazety Wrocławskiej i portalu naszemiasto.pl mieszącej się pod adresem św. Antoniego2/4 we Wrocławiu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
  5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Organizator może przyznać kandydatom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.


  Art. 6
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Gazeta Wrocławska, Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4, z dopiskiem Reklamacja-Plebiscyt.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 7
  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
  o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
  Dodaj ogłoszenie