10 pytań i odpowiedzi o Mieszkanie dla Młodych

Marcin Krasoń (Home Broker)
RED Real Estate Development
19 grudnia br. PKO BP, jako pierwszy bank, podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielanie kredytów w ramach programu rządowych dopłat do kredytów hipotecznych Mieszkanie dla Młodych. Kolejne instytucje będą do niego sukcesywnie dołączać.

Z dużym prawdopodobieństwem można jednak stwierdzić, że realny wybór ofert klienci będą mieli dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2014 r., jednak już dziś wielu z nich chce dowiedzieć się, czym będzie program i jak dokładnie będzie działał.
Home Broker przygotował odpowiedzi na 10 pytań o MdM, które najczęściej zadają zainteresowani:
1) Czym jest program MdM?
2) Jak wygląda wsparcie w ramach MdM? Czym różni się od dopłat w Rodzinie na Swoim?
3) Kto może skorzystać z programu MdM?
4) Jakie mieszkania kwalifikują się do programu MdM?
5) Jak ustalane są limity cenowe w MdM?
6) Ile pieniędzy można dostać w ramach programu MdM?
7) Co to są średnie wskaźniki przeliczeniowe i kiedy się zmieniają?
8) W jakich bankach można składać wnioski o kredyt w ramach MdM?
9) Czy dopłaty z programu MdM mogą zostać odebrane?
10) Czy można już teraz podpisać z deweloperem umowę i czekać na pojawienie się MdM w ofertach banków?

1) Czym jest program MdM?
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych to nowy rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych, powszechnie nazywany Mieszkaniem dla Młodych. Jest następcą programu Rodzina na Swoim i ma na celu wspieranie młodych ludzi kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom.
Podstawowa dopłata wyniesie 10 proc. wartości mieszkania, ale obliczanej nie według ceny zakupu, ale według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, dla danej gminy. Dofinansowanie może wynieść 15 proc., jeśli w dniu składania wniosku nabywca mieszkania posiada przynajmniej jedno (własne lub przysposobione) dziecko do 18. roku życia lub uczące się dziecko do 25. roku życia, lub dziecko bez względu na wiek, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.
Dodatkowo dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5 proc., jeśli w ciągu pięciu lat od transakcji w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Dodatkowe 5 proc. wyliczane będzie według wskaźników odtworzeniowych z chwili składania wniosku o dofinansowanie, a nie z momentu wnioskowania o środki dodatkowe.
Dofinansowanie do wkładu własnego będzie można uzyskać maksymalnie do 50 mkw. lokalu. Dla większych nieruchomości dopłata i tak naliczona zostanie do 50 mkw.

Czytaj też: Coraz mniej pozwoleń na budowę

2) Jak wygląda wsparcie w ramach MdM? Czym różni się od dopłat w Rodzinie na Swoim?
W programie Rodzina na Swoim skarb państwa przez osiem lat dopłacał do raty kredytowej połowę odsetek, a w programie Mieszkanie dla Młodych pomoc będzie jednorazowa i będzie miała formę wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Dzięki temu poprawi się zdolność kredytowa klienta i obniżą się raty spłacane przez cały okres kredytowania. Procentowa obniżka raty w RnS była większa (nawet 40 proc.), ale obowiązywała przez 8 pierwszych lat kredytu. W MdM zniżka to 10-15 proc., ale obowiązuje przez cały okres kredytowania.
Bank Gospodarstwa Krajowego (opiekun programu) przeleje środki na rachunek dewelopera, nie trafią one więc ani na konto klienta, ani do banku udzielającego kredytu. Ewentualna wypłata dodatkowych 5 proc. nastąpi na konto techniczne kredytu jako jego nadpłata.
Jeśli mimo dopłaty klient nie uzyska odpowiedniej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić jego rodzice czy inni bliscy. Ustawa wymienia następujące osoby: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

3) Kto może skorzystać z programu MdM?
Z Mieszkania dla Młodych skorzystać może osoba, która ani nie była wcześniej właścicielem mieszkania lub domu, ani nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, ani też nie była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. W przypadku gdy o dopłaty ubiega się małżeństwo, warunek ten dotyczy obojga małżonków.
Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać zarówno małżeństwa, jak i single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko. O wspólny kredyt z dopłatami nie mogą starać się pary żyjące w związku nieformalnym. Z kolei w przypadku małżeństwa nie ma możliwości, by kredytobiorcą było tylko jedno z małżonków. Kredyt musi zostać udzielony obojgu.
Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania lub domu. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że ze względu na powstawanie wraz z zawarciem małżeństwa wspólności majątkowej, mieszkanie nabyte w czasie trwania małżeństwa jest wspólną własnością obojga małżonków, czyli są oni właścicielami, a nie współwłaścicielami mieszkania. To oznacza, że w przypadku rozwodu, żadne z byłych małżonków z MdM nie będzie mogło skorzystać.
Program skierowany jest do osób nie starszych niż 35-letnie, przy czym w wypadku małżeństwa wystarczy, by warunek spełniało jedno z małżonków. Ważne jest też, że wniosek musi być złożony do końca roku kalendarzowego, w którym beneficjent ukończył 35 lat.

4) Jakie mieszkania kwalifikują się do programu MdM?
O kredyt z dopłatami można ubiegać się w wypadku zamiaru kupna spełniającej warunki ustawy nieruchomości z rynku pierwotnego, ale tylko pod warunkiem, że jest kupowana na kredyt zaciągnięty w złotych na minimum 15 lat i w kwocie odpowiadającej co najmniej połowie ceny nabywanej nieruchomości.
Program obejmuje nieruchomości spełniające wszystkie poniższe warunki:
- jest położona na terytorium Polski,
- pochodzi z rynku pierwotnego (została po raz pierwszy zasiedlona przez nabywcę),
- będzie zaspokajała potrzeby mieszkaniowe beneficjenta,
- jej powierzchnia nie przekracza 75 mkw. (mieszkanie) lub 100 mkw. (dom), przy czym jest to o 10 mkw. więcej (odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw.) dla beneficjentów z co najmniej trójką dzieci,
- jej cena mieści się w limitach cenowych wyznaczonych dla danej gminy.

5) Jak ustalane są limity cenowe w MdM?
Do wyznaczenia limitu wykorzystywane są tzw. wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, publikowane przez wojewodów. Do obliczeń brana jest średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika (zmienia się on co pół roku), którą powiększa się o 10 proc. i to jest właśnie limit cenowy w MdM.
Na obszarze danego województwa są trzy limity cenowe:
- dla miasta będącego siedzibą wojewody i/lub sejmiku samorządowego;
- dla gmin sąsiadujących z tymi miastami;
- dla pozostałych obszarów danego województwa.
W gminach bezpośrednio sąsiadujących z miastami wojewódzkimi pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna z limitu dla stolicy województwa i reszty województwa. Z zastrzeżeniem jednak, że wskaźnik ten nie może być wyższy o więcej niż 20 procent od limitu w pozostałych gminach.

6) Ile pieniędzy można dostać w ramach programu MdM?
Podstawowa dopłata to 10 proc. wartości mieszkania obliczanej według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danej gminy. 15 proc. otrzymają wnioskodawcy z dziećmi (zarówno biologicznymi, jak i przysposobionymi). Ci, którym w ciągu pięciu lat pojawi się w gospodarstwie domowym trzecie lub kolejne dziecko, mogą otrzymać dodatkowe 5 proc.
Dopłaty liczone będą według wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, które są ogłaszane przez wojewodów co pół roku.
Przykład: singiel kupujący mieszkanie o powierzchni 45 mkw. w Warszawie otrzyma niemal 24 tys. zł (10% z 45 mkw. x 5331,50 zł), a beneficjent z dziećmi może liczyć na niespełna 36 tys. zł.

Czytaj także: Koszty utrzymania mieszkania rosną powoli

7) Co to są średnie wskaźniki przeliczeniowe i kiedy się zmieniają?
W programie Mieszkanie dla Młodych „wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych” pojawia się kilkukrotnie. Decyduje on zarówno o limicie cenowym mieszkań kwalifikujących się do programu (powiększony o 10 proc.), jak i o kwotowej wysokości dopłaty.
W uproszczeniu jest to wskaźnik obrazujący przeciętny koszt budowy metra kwadratowego mieszkania na danym obszarze. Wskaźniki są publikowane co sześć miesięcy przez wojewodów. Standardowo wskaźniki zmieniają się na przełomie marca i kwietnia oraz września i października. Wyjątkiem jest województwo pomorskie, gdzie aktualizacja następuje na przełomie grudnia i stycznia oraz czerwca i lipca.

8) W jakich bankach można składać wnioski o kredyt w ramach MdM?
Kredytów w programie MdM mogą udzielać banki, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o kredyt będzie można składać dopiero, gdy dany bank podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednią umowę i przygotuje swoją ofertę, ale nie szybciej niż 1 stycznia 2014 r. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 30 września 2018 r.

9) Czy dopłaty z programu MdM mogą zostać odebrane?
Osoba, która otrzyma dofinansowanie, w okresie pięciu lat nie będzie mogła sprzedać mieszkania ani go wynająć lub zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. na lokal usługowy). Odpada też zakup innego lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem otrzymania go w spadku lub w efekcie zawarcia związku małżeńskiego.
Jeśli zajdzie któreś z wymienionych zdarzeń, kredytobiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie. Ale nie trzeba będzie zwracać całości, a jedynie proporcjonalną część (iloraz liczby 60 i liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 5-letniego okresu). Obowiązek poinformowania BGK (np. za pośrednictwem swojego banku) o zajściu takiego zdarzenia należy do kredytobiorcy, który ma na to 30 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia. Maksymalnie po 60 dniach trzeba zwrócić pieniądze na rachunek Funduszu Dopłat. Jeśli klient nie dopełni obowiązku przekazania tej informacji, będzie musiał oddać dopłaty według powyższego wzoru wraz z ustawowymi odsetkami.
Ale ustanowiono wyjątek, że jeśli mieszkanie zostanie sprzedane po co najmniej trzech latach, a środki pozyskane z tej transakcji zostaną w ciągu kolejnych dwóch lat przeznaczone na zakup innego lokalu, mającego zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, dofinansowania nie trzeba będzie oddawać.

10) Czy można już teraz podpisać z deweloperem umowę i czekać na pojawienie się MdM w ofertach banków?
Tak, ustawa dopuszcza procedowanie wniosku w oparciu o umowę przedwstępną, której rolę spełnia tzw. ustawa deweloperska. Pamiętajmy jednak, że umowa taka musi zawierać termin przeniesienia na nabywcę prawa własności. Ze względu na to, że nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie kredyty MdM znajdą się w ofercie banków, należy zadbać o to, by data ta była odpowiednio odległa.
Ustawa mówi, że podstawą wniosku może być umowa zobowiązująca do zawarcia umowy o ustanowienie lub przeniesienie własności mieszkania lub umowy deweloperskiej. Standardowa umowa rezerwacyjna nie zawiera takich zapisów (a jedynie zobowiązanie dewelopera do czasowego wyłączenia lokalu ze sprzedaży), wszystko zależy więc od dobrej woli dewelopera – czy zgodzi się on na podpisanie tak zmodyfikowanej umowy rezerwacyjnej.

W czerwcu zapłaciliśmy w sklepach mniej niż w maju

Wideo

Komentarze 7

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

s
szczesliwiec
Witam, wszyscy tylko narzekają na ten program, że limity za niskie, że nie da się kupić mieszkania z dofinansowania MDM. A ja kupiłem i to w dobrej lokalizacji :) Mieszkanie zakupiłem w Zabrzu przy ul. Majnusza. Mieszkania wybudował deweloper Trojan, który budował je z myślą o dofinansowanie MDM. Co jest dużym plusem, a do tego mieszkania są przestronne i z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. W biurze sprzedaży mieszkań znajduje się obsługa kredytowa, notarialna i prawna. Nie musisz latać i szukać kredytu, dowiadywać się, o warunki dofinansowania, wszystko załatwisz w jednym miejscu. Gorąco polecam te mieszkania w Zabrzu przy ul. Majnusza. Podaje link dla zainteresowanych http://trojan.katowice.pl/index.php/oferta/osiedle-zyj-kolorowo-zabrze PS. Może zostaniemy sąsiadami :)
B
Bratek
Co do mieszkań dla młodych ja jestem zdania, że warto skorzystać z takiej okazji, tym bardziej, że w chwili obecnej wielu deweloperów oferuje taką możliwość - jest w czym wybierać. Dodatkowo widzę, że na zdjęcie załapała się wizualizacja Red Parku na Dębcu gdzie ostatnio oglądałem mieszkanie z żoną. Niesamowicie fajnie, że sama inwestycja leży tak blisko zielonego parku :)
b
bert
Przeciętnych "Młodych" i tak na takie mieszkanie nie stać... No chyba że mają super bogatych rodziców, którzy chcą ich zasponsorować... Ale wtedy żadnego programu nie potrzebują. A dla reszty pozostają mieszkania z rynku wtórnego. Już zaczynam powoli szukać, na http://top-ogloszenia.net/Ogloszenia-Nieruchomosci-10 znalazłem fajne oferty, tylko że jeszcze mnie nie stać. Żeby tak dało się do takiego uzyskać to dofinansowanie to może by coś z tego było.
b
bert
Przeciętnych "Młodych" i tak na takie mieszkanie nie stać... No chyba że mają super bogatych rodziców, którzy chcą ich zasponsorować... Ale wtedy żadnego programu nie potrzebują. A dla reszty pozostają mieszkania z rynku wtórnego. Już zaczynam powoli szukać, na http://top-ogloszenia.net/Ogloszenia-Nieruchomosci-10 znalazłem fajne oferty, tylko że jeszcze mnie nie stać. Żeby tak dało się do takiego uzyskać to dofinansowanie to może by coś z tego było.
Q
Qwoe34
nowym mieszkancom przydasie troche inspiracji i ciekawych produktow polecam zobaczyc artykuly nt aranzacji domu http://www.kreocen.pl/kreowskaz/2014/luty.html?page=1
s
spos
ile takie mieszkanie 200.000 tys???????????
j
jur
podajcie ceny mieszkań,ile kosztuje takie mieszkanie i gdzie w Żorach!!!!
Dodaj ogłoszenie