Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska - Atrakcja turystyczna

  Regulamin plebiscytu
  Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska
  REGULAMIN PLEBISCYTU

  Art. 1.
  1. Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2015 (dalej: Plebiscyt), jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
  2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Dolnym Śląsku.
  3. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

  Art. 2
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników
  i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

  2. W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl z swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  Art. 3
  1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 26.06 do 31.08.2015 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
  2. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 26.06 do dnia 20.08 2015 r. i obejmuje zgłaszanie kandydatur poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie wroclaw.naszemiasto.pl i głosowanie.
  3. 20 sierpnia na stronie www.naszemasto.pl ukaże się zamknięta lista kandydatur i od tego dnia będzie możliwe tylko głosowanie. Nie będzie możliwości zgłoszenia.
  4. Głosowanie odbywa się na trzy sposoby:

  a) Poprzez kliknięcie na stronie internetowej wrocław.naszemiasto.pl na podstronie plebiscytu w wybraną kandydaturę i będzie trwało 26.06 do 31.08.2015 r. Każdy użytkownik może oddać maksymalnie 3 głosy dziennie na jedną kandydaturę. Waga głosu oddanego przez jedno kliknięcie to 1.

  b) Poprzez wysłanie SMS-a na nr 72355 (zakup dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej i będzie trwało od 26.06.2015 r. do 31.08.2015 r. W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej.) o następującej treści:
  - wosdm po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii miejscowość
  - wodso po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii oferta/atrakcja turystyczna
  - wodsn po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii baza noclegowa
  - wodsg po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii baza gastronomiczna
  - wodsw po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii wydarzenie
  - wodsa po kropce nr wybranej kandydatury z kategorii agroturystyka
  Ilość wysłanych SMS-ów jest nieograniczona. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. Waga zgłoszenia oddanego przez SMS to 10 głosów.

  c) Za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 26.06.2015 r. do 31.08.2015 r.na następujących warunkach.:
  - uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  - uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisach naszemiasto.pl,
  - warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  - poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą jedno kliknięcie to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę,
  - dzienny limit kliknięć wynosi 1 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  5. W dniu 20 sierpnia 2015 r. na stronie wroclaw.naszemiasto.pl zostanie opublikowana ostateczna lista kandydatur.
  6. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 20 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. i obejmuje tylko głosowanie na zakwalifikowane do tego etapu zgłoszenia w poszczególnych kategoriach.
  7. Kapituła Plebiscytu wskaże zwycięzców Plebiscytu laureatów tytułu Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2014 w poszczególnych kategoriach do dnia 12 września 2014 r.

  Art. 4
  1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert dla turysty i mieszkańca zwiedzającego i podróżującego po Dolnym Śląsku.
  2. W Plebiscycie mogą wziąć udział, jako kandydatury, miejscowości, atrakcje turystyczne, bazy noclegowe, bazy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe z terenu całego Dolnego Śląska, zgłoszone przez Czytelników dziennika Gazeta Wrocławska i Internautów w sposób określony w niniejszym regulaminie.
  3. Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2015 zostanie przeprowadzony równolegle w 6 kategoriach:
  i. Miejscowość
  ii. Atrakcja turystyczna
  iii. Baza noclegowa, w tym obiekty prowadzące działalność zgodnie z ustawą
  o usługach turystycznych.
  iv. Baza gastronomiczna, w tym restauracje, bary, kawiarnie, puby, szałasy
  gastronomiczne, piwnice regionalne, bistra itp.
  v. Agroturystyka.
  vi. Wydarzenie artystyczne, kulturalne, sportowe itp.
  4. Kapituła Plebiscytu uprawniona jest do przekwalifikowania zgłoszenia do innej kategorii.
  5. Zwycięzcami Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2015; zostaną kandydatury, które otrzymają największą liczbę głosów.
  6. Kandydatury, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem liczby otrzymanych punktów otrzymają wyróżnienie w danej kategorii.
  7. Kapituła ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

  Art. 5

  1. Pula nagród w plebiscycie wynosi 100 000 złotych do wykorzystania na reklamę
  w tytułach prasowych i serwisach internetowych Polska Press Sp. z o.o., w tym Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Zachodnim, Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Bałtyckim, Dzienniku Łódzkim, Expressie Ilustrowanym, Dzienniku Polskim, Kurierze Lubelskim, Naszymmiescie.pl itp.
  2. Zwycięzcy Plebiscytu w poszczególnych kategoriach otrzymają okolicznościowe tablice i dyplomy oraz prezentację na łamach Gazety Wrocławskiej.
  3. Laureaci plebiscytu w kategoriach: atrakcja/oferta turystyczna, baza noclegowa, baza gastronomiczna i agroturystyka otrzymają pakiety reklamowe o wartości:
  - za I miejsce - 12 000 złotych
  - za II miejsce - 8 000 złotych
  - za III miejsce - 5 000 złotych
  do wykorzystania w ciągu roku po ogłoszeniu wyników plebiscytu.

  Art. 6
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane
  w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym według organiztora.

  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w redakcji organizatora – Gazeta Wrocławska, ul. św. Antoniego 2/4.
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.