Regulamin Konkursu- Kolej na Woodstock

redZaktualizowano 
Regulamin Konkursu pod nazwą Kolej na Woodstock edycja 2016 zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Fundatorem nagród są Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-414 Warszawa), ul. Wileńska 14A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031521, NIP: 526-25-57-278, REGON: 017319719, kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 PLN,
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu fotograficznego pod nazwą „Kolej na Woodstock”.
4. Tematem konkursu fotograficznego jest podróż pociągiem Przewozów Regionalnych na/z Festiwal Woodstock w poprzednich latach.
5. Konkurs polega na: wyłonieniu przez jury najlepszych zdjęć obrazujących temat Konkursu, wybranych spośród zdjęć nadesłanych przez czytelników gazety „Nasze miasto” i użytkowników serwisu naszemiasto.pl. Zdjęcia należy przesłać w formacie JPG.
6. Nagrodami w konkursie jest 25 biletów na przejazd pociągami specjalnymi musicREGIO na/z Festiwal Woodstock w wybranych dniach w okresie 11-18 lipca 2016 r. o maksymalnej wartości 139,00 zł brutto każdy.
7. Konkurs organizowany będzie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 10 lipca 2016 r. do godz. 23:59
8. Organizator powołuje 3 osobową komisję konkursową, w skład której wchodzą: Luiza Zaręba Piotrowicz, specjalista ds. marketingu Polska Press sp. z o.o., Aleksandra Glegoła, zastępca redaktora naczelnego serwisu naszemiasto.pl oraz Sonia Tulczyńska, wydawca serwisu naszemiasto.pl.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Kandydatem w Konkursie może być osoba, która zgłosi do Konkursu zdjęcie przedstawiające temat konkursu „Kolej na Woodstock”, na którym pokaże jak podróżowała pociągiem na Festiwal Woodstock w ubiegłych latach.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Do Konkursu kandydaturę może zgłosić każda osoba pełnoletnia, która jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego naszemiasto.pl posiadająca ważne konto w tym serwisie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w ust. 4.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 1 lipca od godziny 11.00 do 10 lipca 2016 r. do godz. 23.59.
2. Zgłoszenia fotografii do Konkursu będą przyjmowane do 10 lipca 2016 r. Zgłosić można maksymalnie 3 zdjęcia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Zdjęcie
b. Krótki opis fotografii
4. Zgłoszenia można dokonać:
a) drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail
warszawa@naszemiasto.pl w tytule maila wpisując Kolej na Woodstock
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem a także zasadami współżycia społecznego, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
6. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
7. Zgłaszający kandydaturę oświadcza, iż opublikowanie przez Organizatora zgłoszonego zdjęcia nie narusza niczyich prawa, w szczególności praw autorskich i praw do wizerunku. Jednocześnie zgłaszający kandydaturę oświadcza, iż w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń z tym związanych uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a w razie braku takiej możliwości pokryje wszelkie wynikłe stąd koszty, w tym zasądzone należności i koszty procesu.
8. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie zgłaszający kandydaturę równocześnie zgadza się, by jego zdjęcia nadesłane do Konkursu, zostało – pobrane z konta zgłaszającego i ewentualne wystawione podczas wystawy w punkcie informacyjnym Przewozów regionalnych, który odbędzie się w czasie trwania Przystanku Woodstock.
9. Przekazanie prac konkursowych oznacza równocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, a w szczególności nie będą naruszały ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono

Art. 4
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych kandydatur i ich zdjęć, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 11 lipca 2016 r. na stronie internetowej naszemiasto.pl.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
2. 25 osób, których zdjęcia zostały wybrane przez jury otrzyma bilet na przejazd w pociągach specjalnych musicREGIO na Festiwal Woodstock i powrót z Festiwalu Woodstock w określonych dniach i na określoną trasę w okresie od 12 lipca do 18 lipca br.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej droga mailową i poproszony o podanie następujących danych niezbędnych do wystawienia biletu: imię, nazwisko, adres e-mail, typ dokumentu ze zdjęciem, numer dokumentu, data wyjazdu i powrotu, stacja wyjazdu, stacja powrotu. Bilet w formie elektronicznej zostanie przesłany na podany adres mailowy. W trakcie odbywania podróży laureat zobowiązany jest posiadać podany dokument, na podstawie którego wystawiony został bilet.
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press sp. z o.o, ul. Domaniewska 45, 02-672 z dopiskiem Konkurs naszemiasto.pl
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3